Veel gestelde vragen | FAQ

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ) OLYMPIA’28
VERENIGING

Wat is het technische beleid van Olympia’28?
Olympia’28 1heeft een beleidsplan “van Jo-JOO tot senior”. In dit plan wordt kort en algemeen aangeven wat de doelstellingen zijn en wat er verwacht wordt van de technische commissie, hoofd jeugdopleiding, coördinatoren, commissieleden, trainers, leiders, en spelers. Het plan is ook bedoeld om aan ouders/verzorgers duidelijk te maken waar Olympia’28 voor staat en waarvoor zij kiest. Door te klikken op de volgende link kunt u het beleidsplan raadplegen: http://www.olympia28.nl/index.php/news/viewdetail/bijgewerkt-beleidsplan-olympia

Wie vormen het bestuur bij Olympia’28?
De samenstelling en de contactgegevens van bestuursleden staan op het volgende deel van de website: http://www.olympia28.nl/page/view/bestuur

Waar kan ik terecht voor vragen met betrekking tot wedstrijdzaken, scheidsrechters of algemene technische zaken?
Hiervoor kunt u zich richten tot de coördinatoren die op de startpagina van de Olympia’28 website staan. Deze coördinatoren zijn aangesloten bij de verschillende commissies (wedstrijdzaken, scheidsrechters en technische commissie). Of uw vraag wordt rechtstreeks behandeld door de coördinator, of uw vraag wordt eerst voorgelegd aan de commissie.

Ik wil graag vrijwilligerswerk voor de club verrichten, bij wie moet ik dan zijn?
U kunt zich voor vrijwilligerswerk melden bij één van de bestuursleden. En per mail kunt u uw interesse kenbaar maken via prencommunicatie@olympia28.nl.

Hoe kan ik lid worden van de vereniging van Olympia’28?
Wij verwijzen u naar de knop op de startpagina “Lid Worden”. Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe u lid kunt worden. Het lidmaatschapsverzoek komt bij de ledenadministratie terecht en die handelen het verder af.

Hoe kan ik sponsor worden bij v.v. Olympia'28?
Hiervoor kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie. Voor overige commerciële zaken kunt u contact opnemen met Jeroen Hanson (commercielezaken@olympia28.nl).

Waar vind ik indelingen voor de velden en de kleedkamers m.b.t. de trainingen?
Door te klikken op de volgende link kunt u de indeling zien voor de trainingsvelden en kleedkamers:http://www.olympia28.nl/index.php/news/viewdetail/voorlopig-trainingsschema-2018-2019

Is er een jaarlijkse ledenvergadering en wat wordt daar zoal besproken?
Jaarlijks in de maand november is er een algemene ledenvergadering. De basisagenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen vorige vergadering
5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Begroting komend jaar
9. Bestuursverkiezingen


JEUGD
Ik wil iets bespreken over de Olympia’28 jeugdopleiding in het algemeen. Waar moet ik dan zijn?
Iedere maandagavond is er in het sponsorhome gedurende het seizoen tussen 19.30 - 20.30 een uur ruimte tot inloop. Daar kan in gesprek getreden worden met de Jeugdcommissie.

Ik wil iets weten of bespreken wat te maken heeft met het jeugdteam waarin mijn zoon of dochter speelt. Waar kan ik dan terecht?
Voor algemene vragen kunt u zich wenden tot de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie (JO9 t/m JO19). Op de startpagina van de Olympia’28 website kunt u de contactgegevens van de coördinatoren / leiders / trainers vinden.

OVERIGE ZAKEN

Hoe plaats ik een wedstrijdverslag op de website?
Het gemaakte wedstrijdverslag kan rechtstreeks gemaild worden aan de volgende leden van het websiteteam: /// , /// en ///. Zij zorgen ervoor dat het verslag op de website wordt geplaatst. Een ieder heeft zelf de vrijheid om zijn of haar verslag te plaatsen op de Olympia’28 Facebook pagina.

Waar kan ik de afgelastingen vinden?
Op wedstrijdniveau is voor de app Voetbal.nl leidend met betrekking tot afgelastingen. Algehele afgelastingen worden op de website vermeld. Bij twijfel, raadpleeg de trainer of leider van een team.

Hoe gaat Olympia’28 om met de privacywetgeving?
Olympia’28 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op het volgende deel van de site wordt hier meer over uitgelegd: http://www.olympia28.nl/index.php/news/viewdetail/olympia28-en-de-avg. Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met secretariaat@olympia28.nl.

Is er een anti-rookbeleid bij Olympia’28?
Verzoek om tot 12.00 uur niet te roken op het gehele sportcomplex! Verder is roken is op het sportpark verboden:
- in een tenue van Olympia’28
- in de kleedkamers
- in het sponsorhome / wedstrijdsecretariaat en op de bijbehorende balustrade
- in de kantine
- voor de ingang van de kantine

Is er een parkeerbeleid bij Olympia’28 voor auto’s en fietsen?
Auto’s:
Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar ons sportpark . Wij kunnen op deze manier onze gasten de grootste kans op een beschikbare parkeerplaats aanbieden. Daarmee kunnen we tegelijk de parkeerhinder, voor de omwonenden van ons sportpark, tot een minimum beperken .

Fietsen:
Parkeer de fiets zoveel mogelijk in, of in de lijn met de fietsenrekken. Maak er geen rommeltje van en blokkeer geen in/uitgangen. Belangrijk is vooral dat de ambulance-ingangen vrij blijven.

Is er een AED op het sportpark te vinden?
Ja, centraal gelegen op het sportpark bij de ingang van het sponsorhome hangt een AED.