Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. Olympia

31-10-2019

Datum              :           Vrijdag 1 november 2019, 20.00 uur
Locatie            :           Kantine Sportpark Olympia’28


Het bestuur van v.v. Olympia’28 nodigt leden en ouders/verzorgers van leden van harte uit om de ledenvergadering bij te wonen.

   

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 23 november 2018
 5. Ook Olympia'28
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting 2019-2020
 10. Bestuursverkiezing

  Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Koopman           Voetbalzaken
                                                 Benno Schelhaas        Commerciële zaken

  (Tegen) kandidaten voor de functie van commerciële zaken en voetbalzaken kunnen, ondersteund door minimaal drie leden, uiterlijk tot donderdag 31 oktober  00 uur ingebracht worden via het secretariaat, secretariaat@olympia28.nl
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Beantwoording rondvraag
 14. Sluiting

Indien de agenda nog aangepast wordt, dan wordt dit vermeld op de website van v.v. Olympia’28
www.olympia28.nl

Oktober 2019,
Het bestuur van v.v. Olympia’28