Algemene Ledenvergadering Olympia28 gaat niet door

04-11-2020

Datum              :           Tot nader order uitgesteld
Locatie            :           Kantine Olympia’28 - Sportpark ’t Hoenbroeck - Hasselt


De algemene ledenvergadering van 6 november 2020 kan ten gevolge van de covid-19 maatregelen niet doorgaan.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling agenda
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 1 november 2019
 5. Ook Olympia’28
 6. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verkiezing kascommissie
 9. Begroting 2020-2021
 10. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar       : Martien Wursten       Voorzitter
  Aftredend en niet herkiesbaar : Martien Wursten       PR & Communicatie
                                                                                    (voordracht bestuur Frank Snel)

  (Tegen)kandidaten voor de functie van voorzitter en PR & Communicatie kunnen, ondersteund door minimaal drie leden, uiterlijk tot vrijdag 30 oktober 2020, 20.00 uur ingebracht worden via het secretariaat, secretariaat@olympia28.nl
 11. Rondvraag
 12. Pauze
 13. Beantwoording rondvraag
 14. Sluiting

Indien er i.v.m. Covid19 extra maatregelen genomen worden of verlengd worden, behoudt het bestuur zich het recht voor de vergadering uit te stellen. Hou hiervoor de website www.olympia28.nl in de gaten.
Mocht de agenda aangepast worden, dan wordt dit ook op www.olympia28.nl vermeld.

 

 

Oktober 2020,
Het bestuur van v.v. Olympia’28